Made in Australia - Svenskt Näringsliv

Made in Australia

By Svenskt Näringsliv

  • Release Date - Published: 2017-02-06
  • Book Genre: Social Science
  • Author: Svenskt Näringsliv
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Made in Australia Svenskt Näringsliv read online review & book description:

AF har sedan ett halvår tillbaka använt sig av ett star rating-system för att mäta upphandlande leverantörers prestation. Systemet är utformat med Australien som förebild. Aktörer som levererar goda resultat får tre stjärnor. Leverantörer som inte presterar goda resultat får en stjärna. Detta är en banbrytande utveckling inom svensk arbetsförmedling. Svenskt Näringsliv har genomlyst AF:s nya resultatsystem. Rapporten syftar till att besvara frågan om systemet är tillförlitligt och ge förslag på utvecklingsområden framåt. Samtidigt lyfter rapporten en potential att mäta och transparent utvärdera fler insatser och även AF:s egna enheter. Rapportförfattarna slår fast att AF:s nya rating-system är tillräckligt tillförlitligt. Den metodik som myndigheten använder sig av är tydligt inspirerad från det framgångsrika australiensiska exemplet. Det är en välkommen utveckling att resultatuppföljningar genomförs och redovisas. Det finns emellertid uppenbara förbättringsbehov som på kort sikt behöver åtgärdas: För det första, informationen måste tillgängliggöras och digitaliseras på ett helt annat sätt än idag. Myndighetens försök att sprida informationen har inte varit tillräckligt tydlig. För det andra, för att systemet ska vara rättssäkert, och ytterligare träffsäkert, måste AF:s bedömningsstöd standardiseras och implementeras på ett helt annat sätt än idag. En missriktad målgrupp kan därutöver ge missvisande resultat i rating-systemet. Ett genomarbetat profiling-system måste utvecklas i takt med att resultatsystemet utvidgas och finkalibreras. För det tredje, de resultatvärden som redovisas måste kopplas tydligare till resultat i närtid. En just in time princip bör fastslås. För det fjärde, givet att bedömningsstödet kan säkerställa en tydligare objektivitet i kartläggningsförfarandet bör leverantörskontrakt påverkas tydligare vad gäller volymer. Slutligen, givet att metodiken finns och de facto används bör uppmärksamhet riktas till andra programinsatser där ett rating-system kan implementeras. Även förmedlingens egna verksamheter bör omfattas.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Made in Australia book review Made in Australia ePUB; Svenskt Näringsliv; Social Science books.

Post a review about this book